Pokud bude uchazeč přijat ke vzdělávání na dané střední škole, musí svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělávání potvrdit odevzdáním zápisového lístku do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na střední škole, zanikají posledním dnem této lhůty účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.

Mgr. Petra Lasotová