Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K hlavním cílům ŠPP patří iniciace aktivit vedoucích k vylepšení sociálního klimatu školy – posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

ČLENOVÉ ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ:

Výchovná poradkyně pro I. stupeň: Mgr. Radka Mytyzková
Konzultační hodiny: dle domluvy kdykoliv
Telefon: +420 596 729 619
E-mail: radka.mytyzkova@zsformana.cz
Pracovna: Kabinet č. 71 (2. patro)
Výchovný poradce pro II. stupeň: Mgr. Jan Konvička
Konzultační hodiny: dle domluvy kdykoliv
Telefon: +420 721 849 080
E-mail: jan.konvicka@zsformana.cz
Pracovna: Kabinet č. 8 (přízemí)
Školní metodik prevence rizikového chování: Mgr. Přemysl Vilímek
Konzultační hodiny: dle domluvy kdykoliv
Telefon: +420 596 729 619
E-mail: premysl.vilimek@zsformana.cz
Pracovna: Kabinet č. 56 (1. patro)
Školní psycholog: Mgr. Petr Krol
Konzultační hodiny:  dle domluvy kdykoliv
Telefon: +420 596 729 619
E-mail: petr.krol@zsformana.cz
Pracovna: Kabinet č. 53 (1. patro)
Školní speciální pedagog: Mgr. Blanka Přibylová
Konzultační hodiny: dle domluvy kdykoliv
Telefon: +420 596 729 619
E-mail: blanka.pribylova@zsformana.cz
Pracovna: Kabinet č. 53 (1. patro)
Školní asistent: Mgr. Jiří Smělík
Konzultační hodiny: dle domluvy
Telefon: +420 596 714 803
E-mail: jiri.smelik@zsformana.cz
Pracovna: Kabinet č. 25 (přízemí)
Sociální pedagog: Mgr. Štěpánka Veřmiřovská, DiS.
Konzultační hodiny: dle domluvy
Telefon: +420 596 714 803
E-mail: stepanka.vermirovska@zsformana.cz
Pracovna: Kabinet č. 25 (přízemí)

ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Neoddělitelnou součástí činnosti ŠPP je etický kodex pracovníků

Tento etický kodex se týká každého odborného pracovníka působícího v rámci ŠPP. Nejdůležitějším kritériem odborného i lidského působení je hájení všech práv klienta, zaručující mu intimitu, bezpečí, podporu, pomoc a ochranu osobních údajů. Intervencí se chápe akt nebo další následná činnost, kterou pracovník ŠPP (sám nebo ve spolupráci s dalšími odborníky) poskytne ve prospěch klienta. Může se jednat o poradenství, diagnostiku, konzultaci, jednorázovou intervenci, o krátkodobou či dlouhodobou péči, individuální práci s klientem, s dvojicí, rodinou, se třídou apod. Klientem je ten, kdo navazuje kontakt se ŠPP (telefonicky nebo osobní návštěvou), a to za účelem vyhledání rady či pomoci. Institut supervize je profesionální služba zajišťovaná jednotlivým pracovníkům ŠPP i celému týmu ŠPP prostřednictvím akreditovaného odborníka, působícího mimo tým tohoto pracoviště. Hlavním účelem odborné podpory – supervize – je vytvoření dalších bezpečnostních prvků, které na prvním místě hájí zájem a bezpečí klienta a současně vytváří i bezpečí pro profesionální pracovní tým. Dále vytváří kritické prostředí pro nalézání optimálního a efektivního způsobu intervence.

A. Hlavní body zásad vztahu mezi pracovníkem ŠPP a klientem

1) Vztah mezi jakýmkoliv pracovníkem ŠPP a klientem vzniká tím okamžikem, kdy klient vstoupí do prostor k intervenci určených a vyjádří svůj zájem o službu. Tento vztah vzniká i tehdy, jestliže klient vyjádří svůj zájem o službu telefonicky.

2) Pokud se pracovník ŠPP náhodně nebo v rámci společenského styku setká s klientem, vyhne se jakémukoliv rozhovoru, který se týká pracovního vztahu mezi nimi.

3) Po dobu trvání intervence se pracovník ŠPP pokud možno vyhýbá tomu, aby se dostával se svými klienty do kontaktů mimopracovních.

4) Povinnosti plynoucí z těchto zásad ze strany pracovníka ŠPP vůči klientovi trvají i po skončení intervence a zcela samozřejmá je zásada povinnosti naprosté mlčenlivosti, její jakékoliv porušení je možné pouze s výslovným souhlasem klienta (výjimkou je zpráva pro policii, soud apod.).

5) Každý pracovník ŠPP si uvědomuje pravděpodobnou možnost klientova zvláštního citového vztahu k sobě, který během intervence může vzniknout a který může trvat. Proto musí pečlivě zvažovat své kroky, aby tento vztah žádným způsobem nemanipuloval a ani nepoužil.

B. Hlavní body okolností intervence

1) Při zvažování cílů intervence musí každý pracovník ŠPP dbát na to, aby nevnucoval klientovi své vlastní hodnoty ani případnou hodnotovou orientaci instituce, kde se intervence poskytuje.

2) Opačně platí, že pracovník ŠPP si musí být vědom toho, že při zvažování cílů intervence

není v žádném případě povinen přijmout hodnotovou orientaci klienta, jestliže ta je v rozporu s jeho morálkou.

3) Ukončení intervence se může dít buď na žádost klienta, nebo zjistí-li pracovník ŠPP, že její další pokračování není pro klienta přínosem.

4) Intervence může nepřímo ovlivnit i další jedince, kteří jsou s klientem v kontaktu, proto je nutné brát v úvahu i jejich zájem.

5) Používání videozáznamů k terapeutickým i jiným než terapeutickým účelům se musí dít pouze s výslovným souhlasem klienta.

C. Osobnost pracovníka ŠPP ve vztahu ke klientovi

1) Každý pracovník ŠPP si musí být vědom, že jeho profesionální vztah s klientem je založen na důvěře ze strany klienta a na zachování důvěrnosti a diskrétnosti ze strany pracovníka ŠPP. Musí si být vždy vědom svého mimořádného postavení, s nímž je spojena možnost, že na straně klienta vznikne závislost, která jej může učinit zranitelným až zneužitelným. Musí učinit vše, aby tuto možnost vyloučil.

2) Pokud by došlo během trvání intervence k rozvoji takového vztahu, který by svou intenzitou přesahoval rámec intervence, pracovník ŠPP upozorní klienta na neudržitelnost takovéhoto dvojího vztahu a sám tento vztah ukončí. Je ale jeho povinností zajistit klientovi nabídku pokračování intervence na jiném místě.

D. Kompetence pracovníka ŠPP ve vztahu ke klientům

1) Při práci s klientem používá pracovník ŠPP pouze takové postupy a metody, o nichž má dostačující znalosti a se kterými získal potřebné zkušenosti. Nový postup si osvojuje pod intervizí kompetentního kolegy nebo v rámci supervize týmu.

2) Pracovník ŠPP si udržuje neustále přehled o vývoji svého oboru a stále své vzdělání obohacuje. Pravidelně vyhledává supervizi, zejména má-li pochybnosti o svém postupu.

3) Pracovník ŠPP si uvědomuje skutečnost, že jeho vlastní osobnost je jedním z hlavních nástrojů jeho práce. Proto se snaží o co nejhlubší sebepoznání. Je to proto, aby dokázal přijmout sám sebe, vyrovnat se se svými vnitřními problémy a nebyla tak poznamenána jeho profesionalita.

E. Právní, administrativní a osobnostní odpovědnost

1) Každý pracovník ŠPP respektuje při své práci právní odpovědnost v rámci platných právních předpisů.

2) Pracovník ŠPP si vede záznamy o setkání s klientem, uchovává korespondenci, testy, záznamy o supervizích a ostatní dokumentaci pro případné další použití v zájmu klienta. Tato dokumentace nesmí být přístupna nepovolaným osobám. Jestliže o to klient požádá, může být vedena anonymně nebo pod nepravým jménem.

3) Posudky a zprávy o vyšetření může poskytnout pracovník ŠPP pouze se souhlasem klienta – zákonného zástupce, nebo na jeho přání.

4) Zprávu pro soud (např. při rozvodovém řízení apod.) poskytne pracovník ŠPP pouze podle platných právních předpisů, jmenovitě na vyžádání soudu, které je podmíněno souhlasem obou rozvádějících se partnerů.

5) Posudky určené institucím nezdravotnickým, např. pro OSPOD, formuluje pracovník ŠPP jazykem obecně srozumitelným. Hlavním měřítkem je zde zájem klienta. S krajní opatrností je třeba zacházet s diagnostickými termíny, zejména s pojmy, které se vztahují k normalitě a patologii.

6) Při své práci pracovník ŠPP vždy respektuje důvěrnost klientova sdělení, jakož i jeho lidskou důstojnost. To se musí projevit i v přiměřeném vybavení konzultační místnosti a přilehlých prostor (např. zvukotěsnost apod.).

7) Pracovník ŠPP nepoužije svůj profesionální vztah s klientem k podpoře svých zájmů ani k vzájemné výměně služeb.

8) Vznikne-li konflikt mezi pracovníkem ŠPP a institucí (včetně té, kde je zaměstnán), rozhodující je pro pracovníka ŠPP jeho vlastní svědomí a profesionalita.

Činnost poradenských pracovníků školy je vymezena Vyhláškou 72/2005 Sb. a změnovou Vyhláškou 197/2016 Sb.