O nás

 • Vznik a otevření k 1. 9. 1996.
 • Součástí základní školy je školní družina a školní jídelna.
 • Vybavení – odborné učebny –  hudební výchovy, přírodopisu, 2 tělocvičny, 2 počítačové učebny, environmentální učebna, jazyková učebna I. a II. stupně, učebna fyziky a chemie, cvičná kuchyňka, školní dílny.
 • Učebny jsou vybaveny moderním nábytkem s výškově nastavitelnými lavicemi, plátny a dataprojektory.
 • Učebny na I. stupni postupně vybavujeme interaktivními tabulemi.
 • Škola nabízí širokou škálu volitelných předmětů – Cvičení z matematiky a Cvičení z jazyka českého, Sportovní hry, Technické činnosti, Německý a ruský jazyk, Informatiku, Výtvarné činnosti, Přírodovědný a Dějepisný seminář aj.
 • Učitelé mají k dispozici počítače, tiskárny, kopírky, notebooky, vizualizér, výukové programy a pomůcky do výuky, kterými mají takto možnost zpestřit výuku žákům.
 • Škola pracuje s programem BAKALÁŘI, používá elektronickou třídní knihu a od 3. ročníku i elektronickou žákovskou knížku.
 • Velká nabídka zájmových kroužků v rámci školy, školní družiny.
 • Žákům v odpoledních hodinách slouží informační centrum, které je vybaveno mnoha knižními tituly, časopisy, počítači s internetem, tiskárnou a audio soupravou. Žáci zde mají možnost si nejen vypůjčit knihy, ale zpracovat domácí úkoly a prezentace do výuky, strávit odpoledne formou her, soutěží a dalších aktivit připravovaných knihovnicí školy.
 • Součástí školy je i Divadélko umístěné v suterénu školy, kde probíhají mnohé školní akce, představení, besídky, koncerty, školení a různá setkání s rodiči a veřejností.
 • Kvalitu výuky garantují pedagogové s vysokoškolským vzděláním s patřičnou aprobací.
 • Škola promyšleně začleňuje do výuky i projektové dny, které doplňují probírané učivo a přibližují jej dětem zábavnou formou – Den jazyků, Den bez úrazu a Dopravní den pro žáky II. st., Den země, Den EU, Olympijský den.
 • Škola se účastní mnoha soutěží, kde naši žáci dosahují na přední umístění – výtvarné a sportovní, soutěže v anglickém jazyce, dějepisné soutěže, matematika a čtenářské dovednosti, technická zručnost, třídění odpadů aj.
 • Na škole od roku 2004 funguje žákovský parlament, kde se žáci – zástupci jednotlivých tříd – podílejí na chodu školy, dávají podněty k řešení a vylepšení školního prostředí, podílejí se na organizaci akcí nejen sami pro sebe, ale zejména straší žáci na akcích pro své mladší spolužáky.
 • Škola se také zapojuje a získává finanční prostředky z projektů EU, např.: Vzdělávání pracovníků základních a mateřských škol O-Jih, Peníze do škol, Pedagog a tablety ve výuce, Zvyšování ekonomické gramotnosti, Výzva č. 57 – Technické vybavení dílen a jazykové vzdělávání, Poznej tajemství vědy, Rodilí mluvčí do škol, aj.
 • Rozvoj nadstandardních aktivit se nám daří díky získávání finančních prostředků z Magistrátu města Ostravy – dotační program na rozvoj školství – např. Čteme hezky česky (vybavení infocentra), Škola – centrum dění (soutěže, školní družina, zájmová činnost), Pošli informaci dál a Umíme to i jinak (vybavení pomůckami, zpestření výuky).