Speciální pedagog

Školní speciální pedagog: Mgr. Blanka Přibylová
Konzultační hodiny: úterý 14:00 – 15:00; dle domluvy kdykoliv
Telefon: +420 596 714 803
E-mail: blanka.pribylova@zsformana.cz
Pracovna: Kabinet č. 53 (1. patro)

Činnosti školního speciálního pedagoga

Depistážní činnosti

Screening žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen SVP) a jejich zařazení do speciálně-pedagogické péče.

Diagnostické a intervenční činnosti (péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami)

 • Diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb žáka (shromažďování údajů o žákovi, včetně anamnézy osobní a rodinné), analýza získaných údajů a jejich vyhodnocení
 • Vytyčení hlavních problémů žáka, stanovení individuální péče a podpory v rámci školy a mimo ni (druh, rozsah, frekvenci, trvání intervenčních činností)
 • Realizace intervenčních činností:
  • provádění, event. zajištění krátkodobé i dlouhodobé individuální práce se žákem, vedení předmětu speciálně pedagogické péče, činnosti reedukační, kompenzační a stimulační
  • participace na vytvoření individuálního vzdělávacího plánu a PLPP
  • průběžné vyhodnocování účinnosti stanovených opatření, dle potřeby navržení a realizace úprav
  • úpravy školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a diagnostických materiálů
  • zabezpečení průběžné komunikace s rodinou (zákonným zástupcem) žáka se SVP
  • speciálně pedagogické poradenské intervence a služby pro žáky, zákonné zástupce a pedagogické pracovníky školy
  • konzultace s pedagogy a rodiči zaměřené na průběžné vyhodnocování realizace navržených podpůrných opatření u žáků se SVP
  • konzultace s pracovníky dalších poradenských zařízení

Metodické a koordinační činnosti

 • Příprava a průběžná úprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole – koordinace speciálně pedagogických poradenských služeb na škole
 • Spolupráce se školními poradenskými zařízeními a s dalšími institucemi a odbornými pracovníky ve prospěch žáka se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Metodické činnosti pro pedagogické pracovníky školy – specifika výuky a možnosti žáků dle druhu a stupně zdravotního postižení, návrhy metod a forem práce se žáky – jejich zavádění do výuky, instruktáže využívání speciálních pomůcek a didaktických materiálů