Výchovný poradce II.st.

Výchovný poradce pro II. stupeň:

Mgr. Jan Konvička

Konzultační hodiny: dle domluvy kdykoliv
Telefon: +420 596 714 803
E-mail: jan.konvicka@zsformana.cz
Pracovna: Kabinet č. 8 (přízemí)

Činnosti výchovného poradce pro II. stupeň

Oblast kariérového poradenství

 • základní skupinová šetření k volbě povolání – zájmové dotazníky
 • individuální šetření a poradenství (ve spolupráci s tř. učitelem)
 • evidence a aktualizace roční nabídky učebních oborů
 • zajištění styku se zástupci středních škol
 • spolupráce s třídními učiteli při vyplňování a odesílání přihlášek na SŠ v daných termínech
 • poskytování poradenské činnosti pro rodiče a žáky při volbě povolání, při přijímacím i odvolacím řízení
 • zpracování přehledu o úspěšnosti žáků v přijímacím řízení

Evidence a sledování žáků s výchovnými problémy

 • spolupráce s třídními učiteli při řešení výchovných problémů
 • příprava podkladů pro jednání s rodiči včetně doporučení
 • svolávání výchovných komisí s rodiči problémových žáků, aktivní účast při těchto jednáních
 • spolupráce s orgány státní správy a samosprávy, orgány sociální péče aj.

Metodické a informační činnosti

 • metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování, integrace, individuálně vzdělávacích plánů
 • předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství
 • poskytování informací o činnosti školy, školských a poradenských zařízeních v regionu
 • vedení písemných záznamů činností výchovného poradce

Specifické oblasti

 • navrhování na vyšetření žáků v pedagogicko – psychologické poradně nebo speciálně pedagogickém centru
 • vyhledávání žáků, jejichž vývoj a vzdělání vyžaduje zvláštní pozornost
 • zajištění dalších úkolů dle pokynů ředitele školy
 • úzká spolupráce s výchovnou poradkyní pro první stupeň, metodikem prevence, školním speciálním pedagogem a školním psychologem
 • sledování změn v právních předpisech týkajících se problematiky výchovného poradenství
 • sledování žáků nadaných a talentovaných, ve spolupráci s třídním učitelem navrhování další péče o tyto žáky
 • pomoc při řešení konfliktních situací ve škole (rodiče – učitel, učitel – žák, žák – žák)