Školská rada

Seznam členů Školské rady při Základní škole Ostrava-Dubina, Františka Formana 45, příspěvková organizace

1. Mgr. Lenka Gavlasová     – zástupce pedagogů

2. p. Daniela Dostálová        – zástupce rodičů

3. Mgr. Petr Opletal            – zástupce zřizovatele

Jednací řád Školské rady při Základní škole Ostrava-Dubina, Františka Formana 45, příspěvková organizace

 

  1. Školská rada vykonává své působnosti podle §168 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, školním, základním, středním, vyšším odborným a jiném vzdělávání v platném znění.
  2. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně a dále dle potřeby. Termíny jednání se volí s ohledem na působnosti školské rady stanovené zákonem.
  3. Program jednání navrhuje předseda. Vychází při tom z povinností uložených školské radě zákonem, z podnětů a návrhů zákonných zástupců žáků, členů školské rady, ředitele školy, zřizovatele.
  4. Zasedání školské rady svolává předseda. Podklady pro jednání školské rady zajišťují členové školské rady a ředitel školy v rozsahu, který vymezuje zákon.
  5. Školská rada jedná podle programu a plánu práce, který schválí na návrh předsedy nebo jiného člena školské rady v úvodu jednání. V dalším průběhu se projednávají nové návrhy a připomínky jednotlivých členů školské rady.
  6. Zasedání školské rady se na základě pozvání předsedy účastní ředitelka školy. Vyžaduje-li to projednávaná věc, může předseda školské rady přizvat i jiné osoby.
  7.  Školská rada se usnáší nadpoloviční většinou všech členů při schvalování výroční zprávy o činnosti školy, školního řádu a pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Hlasování je veřejné. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy.
  8. Usnesení školské rady a záznam o jednáních s podpisy zúčastněných vyhotovuje písemně člen školské rady, pověřený školskou radou.
  9. Jednací řád může být průběžně doplněn na návrh členů.
  10. Tento jednací řád byl schválen školskou radou dne 13. 10. 2021 a nabývá účinnosti dnem schválení.

V Ostravě 13. 10. 2021