Informace o obnovení osobní přítomnosti žáků ve škole a jejich podmínkách.

Ředitelka školy informuje zákonné zástupce žáků o možnosti účastnit se vzdělávacích aktivit, o níže uvedených souvislostech. Specifika pro žáky připravující se na přijímací zkoušky na střední školy v době od 11. 5. 2020

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky.

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit písemně zájem o docházku do školy, formulář ke stažení zde.

Termín do 7. 5. 2020.
Součástí žádosti o zařazení do skupiny je podepsané čestné prohlášení, ke stažení zde, které žák předá v den nástupu pedagogickému pracovníkovi u vchodu do školy.

 • Osoby s rizikovými faktory
  Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:
 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
  b) při protinádorové léčbě
  c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.  

 • Organizace vzdělávacích aktivit a další souvislosti:

Konzultace se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny pouze žáky 9. ročníků, kteří mají před přijímacím řízením na střední školy. Pokud to bude možné, budou vytvořeny skupiny ze žáků každé jedné třídy.

Maximální počet žáků ve skupině je 15. Vždy musí být splněny podmínky: jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi minimálně 2 metry.

Složení skupin je neměnné po celou dobu. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitelka školy na základě závazné přihlášky a doložení čestného prohlášení. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 11. 5. 2020. (písemná závazná přihláška do 7. 5. 2020)

Pedagogičtí zaměstnanci přidělení ke skupině se nemění. Od 8.00 – 12.00 učitel JČ a M. Nejedná se o klasickou výuku dle rozvrhu jednotlivých tříd, přihlášení je dobrovolné ale závazné. Povinná školní docházka není do 30. června obnovena, výuka jednotlivými učiteli bude probíhat i nadále distanční formou.

Obsahem konzultací bude učivo JČ a M – především z předmětů přijímací zkoušky, cílem je příprava na přijímací zkoušku. Časový rozsah a organizaci stanoví ředitelka školy. PO – ST – PÁ.

Do školy je zákaz vstupu všech osob kromě pedagogických pracovníků, zaměstnanců školy a žáků. NE RODIČE aj.

Žáci se nesmějí před vstupem do školy shlukovat, každý žák bude písemně informován o čase, kdy bude do školy vcházet. Nejdříve však v 8.00 hodin. Žákovi bude při vstupu změřena teplota. Žák předloží ke kontrole 2 kusy roušek a uzavíratelný sáček. Po celou dobu přítomnosti ve škole, kromě jídla bude mít na sobě roušku, pokud pedagog neřekne jinak a dodržovat zvýšená hygienická pravidla. Pokud bude žák obědvat ve školní jídelně – pouze přihlášení žáci do skupiny, uvede zákonný zástupce na přihlášce, hygienické pokyny obdrží následně od vedoucí ŠJ. Za nedodržení nebo porušování hygienických pravidel, nebude žákovi do školy vstup umožněn nebo mu bude ukončen.

 

V Ostravě dne 4. května 2020                       Mgr. Ludmila Večerková, v. r.