Školní metodik prevence rizikového chování dětí

Školní metodik prevence rizikového chování: Mgr. Přemysl Vilímek
Konzultační hodiny: dle domluvy kdykoliv
Telefon: +420 596 714 803
E-mail: premysl.vilimek@zsformana.cz
Pracovna: Kabinet č. 56 (1. patro)

Činnosti školního metodika prevence rizikového chování

Metodické a koordinační činnosti

 • Tvorba minimálního preventivního programu školy. Program primární prevence na naší škole je zaměřen na:
  • sebepoznávání, poznání svých hodnot a předností
  • schopnost spolupráce – týmová práce
  • poznávání mezilidských vztahů
  • komunikační dovednosti
  • programy podporující zdravý životní styl
  • efektivní trávení volného času – mimoškolní aktivity
  • širokou nabídku besed
  • spolupráce s orgány a organizacemi (Bílý nosorožec, Policie ČR, atd.)
  • identifikaci problémů v raném stádiu
 • Koordinace aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, rasismu a xenofobie, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších projevů rizikového chování.
 • Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování. Vyhledávání a nastavení vhodné podpory směřující k odstranění rizikového chování.
 • Individuální a skupinová práce se žáky a studenty s obtížemi v adaptaci, se sociálně-vztahovými problémy, s rizikovým chováním a problémy.
 • Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy
 • Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření.

Informační činnosti

 • Zajišťování a předávání odborných informací o problematice rizikového chování pedagogickým pracovníkům školy.
 • Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence rizikového chování a vedení dokumentace o realizovaných preventivních programech školy
 • Předávání informací a zpráv o realizovaných preventivních programech zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům školy a školskému poradenskému zařízení.

Poradenské činnosti

 • Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy rizikového chování; poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům.
 • Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd.
 • Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními.