Výchovná poradkyně I.st.

Výchovná poradkyně pro I. stupeň: Mgr. Radka Mytyzková
Konzultační hodiny: dle domluvy kdykoliv
Telefon: +420 596 714 803
E-mail: radka.mytyzkova@zsformana.cz
Pracovna: Kabinet č. 71 (2. patro)

 Činnosti výchovné poradkyně pro I. stupeň

Spolupráce s PPP při integraci dětí

 • evidence integrovaných žáků, kontrola následných vyšetření, shromažďování odborných zpráv o žácích v poradenské péči
 • vyhledávání žáků, jejichž vývoj a vzdělání vyžaduje zvláštní pozornost
 • navrhování na vyšetření žáků v pedagogicko – psychologické poradně nebo speciálně pedagogickém centru
 • zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb
 • příprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb

Evidence a sledování žáků s výchovnými problémy

 • spolupráce s třídními učiteli při řešení výchovných problémů
 • příprava podkladů pro jednání s rodiči včetně doporučení
 • svolávání výchovných komisí s rodiči problémových žáků, aktivní účast při těchto jednáních
 • spolupráce s orgány státní správy a samosprávy, orgány sociální péče aj.

Metodické a informační činnosti

 • metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách integrace, individuálně vzdělávacích plánů
 • poskytování informací o činnosti školy, školských a poradenských zařízeních v regionu
 • vedení písemných záznamů činností výchovného poradce

Specifické oblasti

 • zajištění dalších úkolů dle pokynů ředitele školy
 • úzká spolupráce s výchovným poradcem pro druhý stupeň, metodikem prevence, školním speciálním pedagogem a školním psychologem
 • sledování změn v právních předpisech týkajících se problematiky výchovného poradenství
 • sledování žáků nadaných a talentovaných, ve spolupráci s třídním učitelem navrhování další péče o tyto žáky
 • pomoc při řešení konfliktních situací ve škole (rodiče – učitel, učitel – žák, žák – žák)